کنترل برنامه های نصب شده در دستگاه - نرم افزار کنترل، ردیابی و مکان یابی موبایل از راه دور کنترل برنامه های نصب شده در دستگاه – نرم افزار کنترل، ردیابی و مکان یابی موبایل از راه دور