تمدید مدت زمان پشتیبانی


جهت دریافت خدمات مورد نیاز خود ، یکی از پلن های پشتیبانی زیر را خریدای نمایید

توجه داشته باشید که قیمت هر بسته بنا به امکانات درون آن و مدت زمان تعیین شده دریافت می گردد

پشتیبانی روزانه و هفتگی

تمدید پشتیبانی ۲۴ ساعته

۵,۰۰۰ تومان

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

 ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۴۸ ساعته

۷,۵۰۰ تومان

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

 ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۷ روز

۱۲,۵۰۰ تومان

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

 ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۱۵ روز

۱۷,۵۰۰ تومان

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

 ارسال برنامه + کدهای ورود

پشتیبانی ماهانه و سالانه

تمدید پشتیبانی ۱ ماهه

۲۲,۵۰۰ تومان

پشتیبانی یک ماه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

آموزش نصب حضوری برنامه

ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۳ ماهه

۴۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی سه ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

آموزش نصب حضوری برنامه

ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۶ ماهه

۸۵,۰۰۰ تومان

پشتیبانی شش ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

آموزش نصب حضوری برنامه

ارسال برنامه + کدهای ورود

تمدید پشتیبانی ۱۲ ماهه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی دوازده ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

رفع اشکالات جزئی نصب

رفع مشکلات حساب کاربری

تنظیمات حساب کاربری

آموزش کامل نصب برنامه

آموزش نصب حضوری برنامه

ارسال برنامه + کدهای ورود