تمدید مدت زمان پشتیبانی

پشتیبانی یک ماه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

پشتیبانی ۱ ماهه

پشتیبانی سه ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

پشتیبانی ۳ ماهه

پشتیبانی شش ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

پشتیبانی ۶ ماهه

پشتیبانی دوازده ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس

پشتیبانی ۱۲ ماهه