اشتراک پشتیبانی

جهت دریافت خدمات مورد نیاز خود ، یکی از بسته های پشتیبانی زیر را خریدای نمایید.

توجه داشته باشید که مبلغ هر بسته بنا به امکانات درون آن و مدت زمان تعیین شده دریافت می شود.

پشتیبانی تیکت

پشتیبانی تیکت | ۳۰ روز

۴۰,۰۰۰ تومان

ارسال برنامه

ارسال کدهای ورودی

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۳۰ روز

زمان پاسخگویی : از ۲ تا ۶ ساعت

انقضاء : تا ۳۰ روز بعد از خرید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۱۵ روز

۲۵,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

ارسال کدهای ورودی

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۱۵ روز

زمان پاسخگویی : از ۲ تا ۶ ساعت

انقضاء : تا ۱۵ روز بعد از خرید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۷ روز

۱۵,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

عدم ارسال کدهای ورودی

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۷ روز

ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته

انقضاء : تا ۷ روز بعد از خرید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۲۴ ساعته

۷,۵۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

عدم ارسال کدهای ورودی

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۲۴ ساعت

ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته

انقضاء : تا ۲۴ ساعت بعد از خرید اشتراک

پشتیبانی واتساپ (سریع و عالی)

پشتیبانی واتساپ | ۷۲ ساعت

۵۰,۰۰۰ تومان

ارسال برنامه

ارسال کدهای ورودی

مدت زمان پشتیبانی : ۷۲ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۱۲ الی ۲۴

انقضاء : تا ۷۲ ساعت بعد از اولین درخواست

پشتیبانی واتساپ | ۴۸ ساعت

۳۵,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

ارسال کدهای ورودی

مدت زمان پشتیبانی : ۴۸ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۱۲ الی ۲۴

انقضاء : تا ۴۸ ساعت بعد از اولین درخواست

پشتیبانی واتساپ | ۲۴ ساعت

۲۲,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

عدم ارسال کدهای ورودی

مدت زمان پشتیبانی : ۲۴ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۱۲ الی ۲۴

انقضاء : تا ۲۴ ساعت بعد از اولین درخواست

پشتیبانی واتساپ | ۱۲ ساعت

۱۲,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه

عدم ارسال کدهای ورود

مدت زمان پشتیبانی : ۱۲ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۱۲ الی ۲۴

انقضاء : تا ۱۲ ساعت بعد از اولین درخواست

پشتیبانی تلفنی (ویژه)

پشتیبانی تلفنی | ۶ ساعت

۶۰,۰۰۰ تومان

مدت زمان پشتیبانی : ۶ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۲۰ الی ۲۴

انقضاء : تا ۴۸ ساعت بعد از اولین تماس

پشتیبانی تلفنی | ۴ ساعت

۴۵,۰۰۰ تومان

مدت زمان پشتیبانی : ۴ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۲۰ الی ۲۴

انقضاء : تا ۲۴ ساعت بعد از اولین تماس

پشتیبانی تلفنی | ۲ ساعت

۳۵,۰۰۰ تومان

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۲ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۲۰ الی ۲۴

انقضاء : تا ۱۸ ساعت بعد از اولین تماس

پشتیبانی تلفنی | ۱ ساعت

۲۰,۰۰۰ تومان

حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۱ ساعت

ساعات پاسخگویی : از ساعت ۲۰ الی ۲۴

انقضاء : تا ۱۲ ساعت بعد از اولین تماس