پشتیبانی دوازده ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس پشتیبانی دوازده ماهه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد – همیار جی پی اس