پشتیبانی یک ماه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد - همیار جی پی اس پشتیبانی یک ماه نرم افزار ردیابی و کنترل موبایل سامانه نظارت آزاد – همیار جی پی اس