تنظیمات اندروید ۹

برای این که برنامه در اندروید ۹ به درستی کار کند، باید تنظیمات زیر بر روی دستگاه انجام شود.

مرحله اول :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد مراقبت از دستگاه شوید.

۳) وارد باتری شوید.

۴) وارد منو باطری شوید.

Settings  => Device care => Battery => Menu => Settings

اکنون مراحل زیر را انجام دهید.

  • اعلانها => اعلانها را خاموش کنید.
  • سازگاری باطری => خاموش شود.
  • برنامه های استفاده نشده را به خواب بگذارید => خاموش شود.
  • خودکار غیر فعال کردن برنامه های استفاده نشده => خاموش شود.
  • خواب برنامه ها => بررسی کنید که برنامه در این فهرست وجود نداشته باشد.
  • بهینه سازی تنظیمات => خاموش کنید.

Notifications => Turn OFF
Adaptive battery => Turn OFF
Put unused apps to sleep => Turn OFF
Auto disable unused apps => Turn OFF
Sleeping apps => Check that the application is not in this listed
Optimize settings => Turn OFF


مرحله دوم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد مراقبت از دستگاه شوید.

۳) وارد حافظه شوید.

۴) بر روی منو کلیک کنید.

۵) بر روی عدم چک کردن برنامه ها کلیک کنید.

۶) برنامه wifi را اضافه و فعال کنید.

Settings => Device care => Memory => Menu => Apps that aren’t checked => Add => « Wi-Fi » => Add


مرحله سوم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد بیومتریک و امنیت شوید.

۳) وارد مجوزهای امنیتی شوید.

۴) برنامه wifi را پیدا کرده و آن را خاموش کنید.

Settings => Biometrics and security => Permission usage monitor => « Wi-Fi » => Turn OFF


مرحله چهارم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد برنامه ها شوید.

۳) برنامه wifi را انتخاب کنید.

۴) بر روی مصرف دیتای موبایل کلیک کنید.

۵) اجازه استفاده از داده های پس زمینه را فعال کنید.

۶) مجوز استفاده از داده ها را فعال کنید.

Settings => Apps => « Wi-Fi » => Mobile data => Allow background data usage & Allow app while Data saver on => Turn ON

تنظیمات اندروید ۸

برای این که برنامه در اندروید ۸ به درستی کار کند، باید تنظیمات زیر بر روی دستگاه انجام شود.

مرحله اول :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد تعمیر و مراقبت از دستگاه شوید.

۳) وارد باتری شوید.

۴) بر روی افزودن برنامه ها کلیک کنید.

۵) برنامه wifi را پیدا کنید و تیک آن را فعال کنید.

Settings => Device maintenance => Battery => Unmonitored apps => Add apps => « Wi-Fi » => DONE


مرحله دوم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد صفحه قفل و امنیت شوید.

۳) وارد مجوز برنامه مانیتور شوید.

۴) برنامه wifi را پیدا کرده و تیک آن را خاموش کنید.

Settings  => Lock screen and security => App permission monitor => « Wi-Fi » => Turn OFF


مرحله سوم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد برنامه ها شوید.

۳) برنامه wifi را انتخاب کنید.

۴) بر روی مصرف دیتای موبایل کلیک کنید.

۵) اجازه استفاده از داده های پس زمینه را فعال کنید.

۶) مجوز استفاده از داده ها را فعال کنید.

Settings => Apps => « Wi-Fi » => Mobile data => Allow background data usage & Allow app while Data saver => Turn ON


مرحله چهارم :

۱) وارد تنظیمات شوید.

۲) وارد برنامه ها شوید.

۳) برنامه wifi را انتخاب کنید.

۴) بر روی باتری کلیک کنید.

۵) اجازه استفاده از باطری در پس زمینه را فعال کنید.

Settings => Apps => « Wi-Fi » => Battery => Allow background activity => Turn ON