!! توجه !!

اتصال منظم مورد نیاز است :

چنانچه مدیر نرم افزار به مدت ۷ روز از آخرین اتصال خود وارد سایت نشود، نرم افزار از روی موبایل هدف به طور خودکار حذف خواهد شد.

لطفا ایمیل خود را تأیید کنید :

لطفا ایمیل ثبت شده در نرم افزار را برای اثبات اعتبار حساب کاربری خود بررسی و تایید کنید، در غیر این صورت نرم افزار پس از ۷ روز به طور خودکار از روی گوشی مورد نظر حذف خواهد شد. ( SPAMS را هم چک کنید ).