کنترل و ردیابی شبکه اجتماعی لاین - Control and trace line کنترل و ردیابی شبکه اجتماعی لاین – Control and trace line