سامانه تیکتینگ و پشتیبانی همیار پشتیبان

ارسال تیکت و پشتیبانی

آمار کل کاربران و تیکت ها

تعداد کل کاربران سایت

۲۳۵۰

تیکت های ثبت شده در ماه

۶۶۰۸

تیکت های ثبت شده در هفته

۱۷۲۰

تیکت های ثبت شده دیروز

۲۶۱

تیکت های ثبت شده امروز

۹۲

تیکت های ثبت شده امروز

۹۲

تیکت های ثبت شده دیروز

۲۶۱

تیکت های ثبت شده در هفته

۱۷۲۰

تیکت های ثبت شده در ماه

۶۶۰۸