انواع اطلاعاتی، که توسط سیستم های ردیابی می تواند با موبایل جمع آوری و ردیابی شود انواع اطلاعاتی، که توسط سیستم های ردیابی می تواند با موبایل جمع آوری و ردیابی شود